Loading... / Cargando...
 • Flour, chlor, brom og jod
 • Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl
 • Carbon "kønrøg og carbon i andre former", i.a.n.
 • Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller
 • Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede; kviksølv
 • Hydrogenchlorid "saltsyre"; chlorsvovlsyre
 • Svovlsyre; rygende svovlsyre
 • Saltpetersyre; nitrersyrer
 • Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre og polyphosphorsyrer
 • Oxider af bor; borsyrer
 • Uorganiske syrer og uorganiske oxider af ikke-metaller (undtagen hydrogenchlorid "saltsyre", chlorsvovlsyre, svovlsyre, rygende svovlsyre, saltpetersyre, nitrersyrer, diphosphorpentaoxid, phosphorsyre, polyphosphorsyrer, oxider af bor og borsyrer)
 • Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller
 • Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid
 • Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning
 • Natriumhydroxid "kaustisk natron"; kaliumhydroxid "kaustisk kali"; peroxider af natrium elle kalium
 • Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium
 • Zinkoxid; zinkperoxid
 • Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, samt aluminiumoxid og aluminiumhydroxid
 • Oxider og hydroxider af chrom
 • Oxider af mangan
 • Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold på >= 70 vægtprocent af bundet jern, beregnet som Fe2O3
 • Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider
 • Oxider af titan
 • Oxider af bly; mønje og orangemønje
 • Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; uorganiske baser samt oxider, hydroxider og peroxider af metaller, i.a.n. (undtagen varer henhørende under position 2815-2824)
 • Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte
 • Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider
 • Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter
 • Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater
 • Sulfider; polysulfider
 • Dithioniter og sulfoxylater
 • Sulfiter; thiosulfater
 • Sulfater; aluner; peroxosulfater "persulfater"
 • Nitriter; nitrater
 • Phosphinater "hypophosphiter", phosphonater "phosphiter", phosphater og polyphosphater
 • Carbonater; peroxocarbonater "percarbonater"; kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat "hjortetaksalt"
 • Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte
 • Fulminater, cyanater og thiocyanater
 • Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller
 • Borater; peroxoborater "perborater"
 • Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer
 • Salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (undtagen salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer samt azider)
 • Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller
 • Radioaktive kemiske grundstoffer og radioaktive isotoper, herunder spaltelige eller fertile kemiske grundstoffer og isotoper, samt forbindelser deraf; blandinger og restprodukter med indhold af sådanne produkter
 • Ikke-radioaktive isotoper samt uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede
 • Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller
 • Hydrogenperoxid "brintoverilte"
 • Phosphider, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen ferrophosphor)
 • Carbider, også når de ikke er kemisk definerede
 • Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også udgør carbider henhørende under position 2849)
 • Uorganiske forbindelser, herunder destilleret vand, demineraliseret vand og vand af tilsvarende renhedsgrad, i.a.n.; flydende atmosfærisk luft, herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet; komprimeret atmosfærisk luft; amal