Loading... / Cargando...
 • Acykliske carbonhydrider
 • Cykliske carbonhydrider
 • Halogenderivater af carbonhydrider
 • Sulfo, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede
 • Acykliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Cykliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Phenoler; phenolalkoholer
 • Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenolalkoholer
 • Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider, også når de ikke er kemisk definerede, samt halogen- , sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cykliske polymere af aldehyder; paraformaldehyd
 • Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af aldehyder, af cykliske polymere af aldehyder eller af formaldehyd
 • Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Mættede acykliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyre; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Umættede acykliske monocarboxylsyrer og cycliske monocarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitroeller nitrosoderivater deraf
 • Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Estere af phosphorsyre og deres salte, herunder lacotophosphat; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • Estere af uorganiske syrer og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen estere af hydrogenhalogenider, eller af phosphorsyre og deres salte samt derivater deraf)
 • Aminer
 • Aminer indeholdende oxygenholdige grupper
 • Kvaternære organiske ammoniumsalte og kvaternære organiske ammoniumhydroxider; lecithiner og andre phosphoaminolipider
 • Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre "kulsyre"
 • Imider af carboxylsyrer, herunder saccharin og salte deraf, samt iminer
 • Nitriler
 • Diazo-, azo- og azoxyforbindelser
 • Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin
 • Forbindelser med nitrogenholdige grupper (undtagen aminer, også indeholdende oxygenholdige grupper, kvaternære organiske ammoniumsalte og kvaternære organiske ammoniumhydroxider, lecithiner og andre phosphoaminolipider, amider af carboxylsyrer eller car
 • Organiske svovlforbindelser
 • Isolerede, kemisk definerede organiske-uorganiske forbindelser, i.a.n.
 • Heterocykliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom"er"
 • Heterocykliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom"er"
 • Nucleinsyrer og salte deraf; heterocykliske forbindelser (undtagen heterocykliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom"er" eller udelukkende med nitrogen som heteroatom"er")
 • Sulfonamider
 • Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede, herunder naturlige koncentrater, og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stoffer og opløsninger af disse produkter, uanset opløsn
 • Hormoner, naturlige eller syntetisk reproducerede, og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner, samt andre steroider, der hovedsagelig anvendes som hormoner
 • Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf
 • Plantealkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf
 • Sukkerarter, kemisk rene, samt sukkerethere og sukkerestere og salte deraf (undtagen saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose og undtagen naturlige eller syntetisk reproducerede hormoner, glycosider og plantealkaloider samt salte, ethere, ester
 • Antibiotika
 • Isolerede, kemisk definerede organiske forbindelser, i.a.n.