Loading... / Cargando...
 • Grafit, kunstig, kolloid eller semi-kolloid; præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata
 • Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt
 • Tallolie "tallsyre", også raffineret
 • Affaldslud fra fremstilling af træmasse, også koncentreret, afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater (undtagen tallolie, natriumhydroxid og sulfatbeg "talloliebeg")
 • Balsam-, træ- eller sulfatterpentin og andre terpentinolier udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ; rå dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen; pine-oil med alpha-terpineol som hovedbestanddel
 • Colophonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens "pinolin" og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning
 • Trætjære; trætjæreolier; træcreosot; rå methanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende præparater på basis af colophonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg
 • Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparate
 • Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appreturog bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående ind
 • Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder elle
 • Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier, herunder benzin, eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier
 • Vulkaniseringsacceleratorer, tilberedte; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, i.a.n.; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast
 • Præparater og ladninger til ildslukningsapparater samt ildslukningsgranater (undtagen ildslukningsapparater med eller uden ladning, også transportable, samt ublandede kemiske produkter med ildslukkende egenskaber, når de ikke foreligger i form af ildslu
 • Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, i.a.n. og præparater til fjernelse af maling og lak (undtagen neglelakfjerner)
 • Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, i.a.n. (undtagen vulkaniseringsacceleratorer)
 • Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter (undtagen produkter på basis af grafit eller andet kul)
 • Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, fremstillet ved alkylering af benzen og naphthalen (undtagen blandinger af isomerer af cykliske carbonhydrider)
 • Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader "wafers" eller lignende, og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af cylindre, stænger mv. eller udskåret i skiver, plader eller lignen
 • Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende < 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler
 • Antifrostpræparater, herunder kølervæsker, og tilberedte væsker til afrimning (undtagen tilberedte additiver til mineralolier eller til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier)
 • Substrater, tilberedte, til dyrkning af mikroorganismer
 • Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, også på underlag (undtagen sammensatte diagnostiske reagensmidler til ind- eller udvortes brug og r
 • Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer
 • Bindemidler, tilberedte, til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, herunder blandinger af naturprodukter, i.a.n.