Loading... / Cargando...
  • Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires
  • Polyamides, sous formes primaires ( l`excl. du polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12)