Loading... / Cargando...
 • Motorer och generatorer, elektriska (exkl. generatoraggregat)
 • Elektriska generatoraggregat och elektriska roterande omformare
 • Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till elektriska motorer och generatorer samt till elektriska generatoraggregat och roterande elektriska omformare, i.a.n.
 • Elektriska transformatorer, statiska omformare, t.ex. likriktare och induktansspolar; delar till sådana
 • Elektromagneter (exkl. för medicinskt bruk); permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering; magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar; elektromagnetiska ko
 • Galvaniska element och batterier samt delar till sådana (exkl. förbrukade)
 • Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller rektangulära; och delar till sådana (exkl. förbrukade samt av blödgummi eller tekstilstof)
 • Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor; delar till sådana
 • Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor; delar till sådana
 • Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagningsapparater med inbyggd elektrisk motor; delar till sådana
 • Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning, t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer; generatorer för likström
 • Elektrisk belysnings- och signalutrustning, elektriska vindrutetorkare samt elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag som används till cyklar eller motorfordon; delar till sådana (exkl. lampor enligt nr 8539)
 • Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla, t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer andra än sådana som omfattas av nr 8512; delar till sådana
 • Elektriska ugnar inkl. sådana med induktiv eller dielektrisk uppvärmning, för industri- eller laboratoriebruk; annan utrustning med induktiv eller dielektrisk uppvärmning, för industri- eller laboratoriebruk; delar till sådana
 • Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska inkl. sådana som arbetar med elektriskt uppvärmd gas, eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, inkl. sådana
 • Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska, elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling, t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger, eller för tor
 • Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi, inkl. sådana apparater för bärfrekvenssystem; delar till sådana
 • Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; hörlurar, hörtelefo ner, även kombinerade med mikrofon; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar; delar till varor enligt nr 8518 (exkl. trådlösa mikrofoner, med inb
 • Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare och andra apparater för ljudåtergivning (exkl. försedda med anordning för ljudinspelning samt sådana enligt nr 8520)
 • Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning
 • Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner (exkl. videokameror)
 • Delar och tillbehör till apparater enligt nr 8519-8521
 • Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen (exkl. produkter enligt kap. 37)
 • Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fenomen, inkl. matriser för tillverkning av grammofonskivor (exkl. produkter enligt kap. 37)
 • Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror; videokameror för stillbilder och andra videokameror
 • Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning
 • Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur
 • Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler; videomonitorer och videoprojektorer
 • Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till sändare och mottagare för radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio, televisionsmottagare, televisionskameror, videokameror för stillbilder och andra videokameror, radarapparater sam
 • Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådan utrustning (exkl. mekanisk och elektromekanisk utru
 • Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella, t.ex. ringklockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brandlarmsapparater; delar till sådana (exkl. signalapparater som används till cyklar och motorfordon samt signalerings-, säkerhets- elle
 • Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla samt delar till sådana
 • Elektriska motstånd inkl. reostater och potentiometrar; delar till sådana (exkl. värmemotstånd)
 • Tryckta kretsar
 • Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, spännin
 • Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stickp
 • Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., inkl. styrskåp för numeriska styrsystem, utrustade med två eller flera apparater eller andra artiklar enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inkl. så
 • Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8535, 8536 eller 8537, i.a.n.
 • Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inkl. s.k. "sealed beam lamp units", lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor; delar till sådana
 • Elektronrör: glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör, t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör för kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisionskameror; delar till sådana
 • Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, inkl. fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdioder; monterade pi
 • Elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar; delar till sådana
 • Maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, elektriska i.a.n. i detta kapitel; delar till sådana
 • Tråd och kabel inkl. koaxialkabel för elektriskt bruk, även lackerade eller anodoxiderade, och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i
 • Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål
 • Elektriska isolatorer, oavsett material (exkl. isolerdetaljer)
 • Isolerdetaljer för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar, t.ex. gängade hylsor som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverknin
 • Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; delar, elektroniska, till maskiner och apparater inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta